This project is read-only.
Geointegrasjon(http://www.geointegrasjon.no) prosjektets formål er å få utarbeidet felles grensesnittstandarder og prinsipper for samspill mellom fagsystemer og saks-/arkivsystemer innenfor kommunal sektor. Gjennom et bredt samarbeid med ledende systemleverandører på SAK/Arkiv og GIS, skal løsningene implementeres som fyrtårnsløsninger i flere kommuner. Prosjektet bygger videre på sentrale prinsipper og resultater fra andre standardiseringsprosjekter/initiativer som FAKS(Felles arkitektur for kommunal sektor), BKXML/OIO, NOARK, SERES, KS resultat XML, Geolok 2, SOSI, ISO TC211 og DIFI's arkitekturprinsipper.

Last edited Aug 24, 2010 at 7:43 AM by torkjetil, version 2